SZKOLENIA

In­ter­ne­to­wy sklep dla si­to­dru­ka­rzy – Si­to­mar­ket.pl dzia­ła od 2006 ro­ku, a od nie­daw­na pro­po­nu­je rów­nież pro­wa­dze­nie szko­leń in­dy­wi­du­al­nych uwzględ­nia­jących po­trze­by da­ne­go Klien­ta.

Mo­gą to byc szko­le­nia wpro­wa­dza­jące w za­kre­sie uru­cha­mia­nia pra­cow­ni i pod­staw si­to­dru­ku dla po­cząt­ku­jących, jak i za­awan­so­wa­ne, po­sze­rza­ja­ce wie­dze lub spe­cja­li­za­cję.

Ka­żdy pa­kiet szko­le­nio­wy przy­go­to­wy­wa­ny jest od­dziel­nie po wstęp­nej roz­mo­wie z Klien­tem. Obej­mu­je on ta­kże do­radz­two w za­kre­sie in­we­sty­cji, zwi­ęk­sza­nia mo­żli­wo­ści, mo­dy­fi­ka­cji i uspraw­nień itp.

Sz­ko­le­nia i pre­zen­ta­cje od­by­wa­ją sie za­zwy­czaj w sie­dzi­bie Klien­ta aby jak naj­pe­łniej wy­ko­rzy­stać je­go wła­sny po­ten­cjał i wa­run­ki dru­ku. Ka­żdy Klient uczest­ni­czy w wy­ko­na­niu sza­blo­nu si­to­dru­ko­we­go, opra­co­wa­niu for­mu­ły ko­lo­ry­stycz­nej far­by, usta­wie­niu pa­ra­me­trów dru­ku itp.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl