Regulamin

REGULAMIN I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu zwanego dalej Sklepem Internetowym SITOMARKET jest firma Sitomarket.pl Nelly Radecka z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bocheńskiego 87, NIP 521-042-12-13

2. Firma Sitomarket.pl jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych Produktów.

3. Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym SITOMARKET

4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków. Każde kolejne wejście do Sklepu jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego SITOMARKET.

5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sitomarket.pl. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. FORMY POTWIERDZEŃ.

1. Zawartość Sklepu Internetowego SITOMARKET nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie Sitomarket.pl ofertę kupna określonego towaru.

2. Sitomarket.pl nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów oraz zachowania ich cen. Towary dostępne w sklepie gotowe są do wysyłki najpóźniej w dniu następnym od dnia złożenia zamówienia, chyba że w opisie towaru podano inny (dłuższy) termin. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w magazynie Sitomarket.pl zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

3. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego SITOMARKET są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4. Do zakupów w sklepie internetowym SITOMARKET upoważnione przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego w firmie Sitomarket.pl.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

7. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. W razie potrzeby handlowiec skontaktuje się z klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu i ustali szczegóły oraz sposób realizacji zamówienia.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Właściciela sklepu bez konieczności informowania o tym zamawiającego.

9. Sitomarket.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości jak również i w wypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających skuteczną dostawę,.

10. System Sklepu Internetowego jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przesyła je w postaci załącznika w wiadomości e-mail przesyłanej na adres Zamawiającego oraz firmy Sitomarket.pl. Sitomarket.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń operatorów sieci Internet, oraz tych które mogły wpłynąć na nie dostarczenie w/w wiadomości. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt firmie Sitomarket.pl pod adres e-mail: sitomarketserwis@gmail.com

11. Pracownik Sitomarket.pl może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez list e-mail. Pracownik Sitomarket.pl skontaktuje się z ZAMAWIAJĄCYM w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez list e-mail celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.

12. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane.

13. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem Sitomarket.pl jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia bez konieczności informowania o tym zamawiającego. Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia firmę Sitomarket.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 971) faktura VAT nie wymaga podpisu.

14. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym SITOMARKET są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Dla podmiotów gospodarczych możliwe są ceny hurtowe objęte tajemnicą handlową widoczne dopiero po zalogowaniu się, to jest po podaniu swojego hasła i identyfikatora.

15. Sitomarket.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Sitomarket.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już zatwierdzone do realizacji.

16. Sitomarket.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do wprowadzania nowych towarów.

17. Nie będzie wydawany (wysyłany) towar oraz nie będą realizowane zamówienia złożone przez klientów, którzy:

17.1 Posiadają nie uregulowane w terminie jakiekolwiek zobowiązania wobec Właściciela Sklepu w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez Sitomarket.pl.

17.2 Nie rozliczyli się z dokumentacji wydawanej przez Sitomarket.pl lub podmiotów z nim współpracujących zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie o współpracy z Sitomarket.pl w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

17.3 Mogą starać się wykorzystywać zamówiony towar niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub niezgodnie z dobrym interesem Sitomarket.pl, co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrego imienia (wizerunku) firmy Sitomarket.pl lub jej stałych odbiorców,

17.4 Zapisy powyższe określające odmówienia realizacji zamówienia dotyczą również przypadków, gdy nastąpi zapłata za towar zamówiony przez klienta w Sklepie Internetowym.

18. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych usług firmy kurierskiej (zastrzeżenie godziny doręczenia, dostawa w sobotę) poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez zastrzeżenie przez Klienta w uwagach co do kwestii formy transportu. Usługi dodane wiążą się z dodatkową opłatą, a ich zasięg jest ograniczony określony przez firmę kurierską wykorzystywaną w ramach dystrybucji towarów zawartych w sklepie internetowym.

2. Szczegółowe informacje na temat przesyłki klient może uzyskać pod nr telefonu 32 205 81 26

3. Po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma pełne prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub przedstawiciela poczty w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie ewentualnych uszkodzeń i reklamacji z nich wynikających niezbędny jest podpis kuriera na protokole reklamacyjnym sporządzonym w jego obecności.

4. Zamówione w ramach Sklepu SITOMARKET Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.

5. Czas dostawy towarów podany zostanie telefonicznie lub na adres e-mail zamawiającego - po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu zamówienia.

6. Koszty przesyłki z zamówionymi towarami o łącznej wartości powyżej 250 zł netto pokrywa firma Sitomarket.pl.

7. Zapłata za zakupiony Produkt wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki realizowana jest w chwili zapłaty gotówką lub przedpłatą na rachunek bankowy firmy Sitomarket.pl.

8. Przedpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Sitomarket.pl zgodnie z poniższym wzorem: Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać:

Nazwa odbiorcy: Sitomarket.pl ul. Bocheńskiego 87 40-847 Katowice

Nr rach. odbiorcy: (podany na stronie sklepu)

Kwota - ...................

Nazwa zleceniodawcy - dane firmy/osoby zamawiającej i tel. kontaktowy

Tytułem - "Zamówienie internetowe".

Nr (podać nr zamówienia) -

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: sitomarketserwis@gmail.com

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty pełnej kwoty odpowiadającej wartości przesyłki (zrealizowanego zamówienia na towar według potwierdzenia przesłanego przez Sitomarket.pl wraz z ewentualnymi kosztami transportu) na koncie Właściciela Sklepu.

IV. GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Sitomarket.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.

2. Sitomarket.pl uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do Sitomarket.pl.

3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.

5. Klient jest zobowiązany do dostarczenia i odbioru Produktu z siedziby firmy Sitomarket.pl na własny koszt.

6. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania towaru. Zwracany towar: - nie może nosić śladów używania - musi być kompletny - musi zostać przesłany do sprzedawcy na koszt klienta - do towaru musi zostać załączony oryginał dokumentu zakupu;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy Sitomarket.pl. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sitomarket.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Sitomarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 971) faktura VAT nie wymaga podpisu.

6. Dla zachowania prawidłowości działania zamówień internetowych, twoja przeglądarka internetowa powinna:

• posiadać włączoną obsługę' cookie' (domyślnie tak jak jest),

• obsługiwać Java Script (Internet Explorer 3.0 i Netscape 2.0 lub nowsze) oraz DHTML,

• prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS).

6. Ewentualne kwestie nie uregulowane powyższymi zapisami strony rozstrzygać będą na mocy porozumienia stron, a w przypadku jego braku na drodze sądowej w miejscu właściwym dla siedziby Sitomarket.pl.

7. Sitomarket.pl zastrzega sobie prawo do: - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia - wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów, - przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego - dokonywania zmian w treści Regulaminu sklepu SITOMARKET

8. Sitomarket.pl nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń oraz braku możliwości realizacji składanych zamówień, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi.

9. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl